Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

STOWARZYSZENIE „RÓŻA”

 

LOGO_RozaStowarzyszenie „Róża” jest organizacją świecką, działającą w oparciu o państwowe prawo o stowarzyszeniach i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS0000181262.

Stowarzyszenie zrzesza Przyjaciół Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, a za główny cel „stawia sobie przybliżenie społeczeństwu tej niezwykłej postaci, która stanowi doskonały przykład, w jaki sposób i w jakim duchu należy wychowywać społeczeństwo, a zwłaszcza dzieci i młodzież, jak i jakich bronić wartości i do jakich dążyć celów. Stowarzyszenie skupia tych wszystkich, którzy pragną znaleźć inspirację dla własnego prospołecznego działania w przykładzie życia Rozalii Celakówny, pielęgniarki szpitala św. Łazarza w Krakowie” (Statut Stowarzyszenia „Róża”, Preambuła).

Stowarzyszenie ma charakter świecki, ale jako katolicy świeccy chcemy przyczynić się do wyniesienia S.B. Rozalii Celakówny na ołtarze oraz do wypełnienia jej misji w naszym Narodzie.

Stowarzyszenie „Róża” gromadzi Przyjaciół S.B. Rozalii Celakówny − tych którzy uznali Pana Jezusa swym Królem i dla których wraz z tym aktem rozpoczęła się służba u tronu Jezusa Króla. Służbę tę realizują według celów zawartych w Statucie.

 

Jak doszło do założenia Stowarzyszenia „Róża”?

 

Osoby, które założyły Stowarzyszenie „Róża” były związane, przez wspólną modlitwę i wspólne działanie na rzecz Intronizacji, z Biurem Postulacji S.B. Rozalii Celakówny działającym na etapie diecezjalnym procesu kanonizacyjnego przy Domu Formacyjnym Fundacji Serca Jezusa. Dlatego też od samego początku w centrum naszych wspólnych modlitw i wspólnych narad była sprawa propagowania misji Rozalii  − Intronizacji Jezusa Króla Polski − za pomoca środków dostępnych osobom świeckim, stowarzyszonym w organizacji działającej w oparciu o prawo państwowe.

Za punkt wejścia na drogę, która doprowadziła nas do powołana Stowarzyszenia „Róża”, uznajemy powstanie w roku 1999 Komitetu Budowy Sarkofagu Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, złożonego z ofiarodawców tegoż sarkofagu. W miarę upływu czasu Komitet Budowy Sarkofagu przekształcił się we wspólnotę modlitewną przy wspomnianym wyżej Domu Formacyjnym, by u tronu Jezusa Króla wybłagać łaskę wyniesienia Rozalii na ołtarze, a dla naszej Ojczyzny łaskę Intronizacji. W powstałej w ten sposób wspólnocie modlitewnej wkrótce, bo już pod koniec 1999 roku, zrodził się pomysł założenia Stowarzyszenia, gromadzącego przyjaciół Rózi oraz propagującego jej misję. W tym też czasie, za sprawą ks. Tadeusza Kiersztyna, opiekuna duchowego Biura Postulacji, powstał wstępny projekt Statutu Stowarzyszenia. Jednakże z powodu wielkich kłopotów, z którymi przyszło się wtedy zmierzyć Fundacji Serca Jezusa, nie zdołaliśmy sprawy doprowadzić do końca.

W latach następnych wspólnota modlitewna coraz mocniej zaczęła doświadczać opatrznościowego prowadzenia Jezusa Króla Polski oraz coraz wyraźniej odczytywała Jego wolę, co do dalszej swej działalności. Szybko nastąpił jej wielki rozkwit, a w łonie wspólnoty modlitewnej zaczęła dojrzewać świadomość, że Pan Bóg powierza nam misję propagowania Intronizacji i daje odpowiednie środki do jej wypełnienia: figurkę Jezusa Króla Polski, książkę Ostatnia walka oraz Nabożeństwo Intronizacyjne. W roku 2003, gdy wspominanie trzy środki miały wkrótce ujrzeć światło dnia, poczuliśmy się przynagleni, by zrealizować dawny zamysł odnośnie do powołania Stowarzyszenia, które gromadziłoby przyjaciół Rozalii Celakówny. Zarazem doświadczaliśmy na modlitwie ogromnej bliskości Jezusa Króla i Jego cudownej troski o każdy szczegół zleconego nam zadania. Pan Bóg poruszył do działania serca wspaniałych ludzi, którzy nie szczędzili ani czasu, ani sił, ani pieniędzy, by doprowadzić do realizacji tych planów.

W kwietniu 2003 roku zawiązała się Grupa Założycieli Stowarzyszenia. Czekało nas wiele narad, wiele spraw do ustalenia oraz wiele problemów do pokonania, związanych z rejestracją Stowarzyszenia. W końcu, dzięki wytrwałej modlitwie całej wspólnoty, Statut Stowarzyszenia przybrał ostateczną formę, a Stowarzyszenie swą ostateczną nazwę: Stowarzyszenie „Róża”.

Dlaczego właśnie „róża”? Róża jest symbolem Matki Najświętszej, jest symbolem miłości, lecz także jest imieniem, którym w tej formie posługiwała się nasza Służebnica Boża. To zdecydowało, że Stowarzyszenie otrzymało nazwę „Róża”. Po blisko ośmiu miesiącach starań, w listopadzie 2003 roku, Stowarzyszenie „Róża” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym miasta Krakowa, nabywając osobowość prawną. Dzięki temu otwarły się przed nami nowe możliwości skutecznego działania.

 

Przedstawienie Statutu Stowarzyszenia „Róża”

Statut jest najważniejszym dokumentem, gdyż to na jego mocy działa Stowarzyszenie „Róża”. Z chwilą zatwierdzenia Statutu przez Sąd Rejonowy m. Krakowa, czyli od dnia 28 listopada 2003 roku, Stowarzyszenie „Róża” mogło rozpocząć swą działalność.

Zdecydowaliśmy się nie drukować całości statutu, gdyż jest on aktem ściśle prawnym, mało czytelnym dla przeciętnego czytelnika, a także dokumentem schematycznym, zbudowanym według wytycznych ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Przedstawimy go natomiast w formie opisowej, omawiając najważniejsze jego paragrafy. Statut składa się z następujących rozdziałów–ustepów.

Nasz Statut rozpoczyna się preambułą, która brzmi:

Preambuła: Stowarzyszenie „Róża” gromadzi przyjaciół Rozalii Celakówny. (…)
Żywa pamięć o niej przetrwała w sercach wielu Polaków, którzy darzą Rozalię Celakównę wielkim uznaniem i szacunkiem za jej wkład w życie naszego Narodu. Stowarzyszenie „Róża” – Przyjaciół Rozalii Celakówny stawia sobie za zadanie przybliżenie społeczeństwu tej niezwykłej postaci, która stanowi doskonały przykład, w jaki sposób i w jakim duchu należy wychowywać społeczeństwo, a zwłaszcza dzieci i młodzież, jak i jakich bronić wartości i do jakich dążyć celów. Stowarzyszenie skupia tych wszystkich, którzy pragną znaleźć inspirację dla własnego prospołecznego działania w przykładzie życia Rozalii Celakówny, pielęgniarki szpitala św. Łazarza w Krakowie.

Naczelny cel naszego Stowarzyszenia, zawarty w formie prawnej już w preambule i rozwinięty w dalszych paragrafach Statutu, sprowadza się do propagowania postaci i misji Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny.

 W pierwszym ustępie Statutu, w Postanowieniach Ogólnych stwierdza się, że:

– siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków

– Stowarzyszenie swą działalnością obejmuje całą Polskę, ale dla realizacji swych celów może prowadzić działalność poza jej granicami

– Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, ale do prowadzenia swej działalności może zatrudniać pracowników

– Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały, których działalność oparta będzie na niniejszym Statucie

– Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód ma służyć realizacji celów statutowych

W następnym ustępie Statutu, traktującym o celach i sposobach ich realizacji, zapisano, że Stowarzyszenie „Róża” skupia się głównie na działalności informacyjno-formacyjnej, wydawniczej i wychowawczej, a w szczególności na tworzeniu materiałów formacyjnych (czasopisma, broszury, książki, strony w internecie), organizowaniu form szkoleniowo-rekreacyjnych (sesji, kursów, rekolekcji, konferencji), edukacyjnych (prowadzenie szkół, klubów, świetlic, warsztatów) i innych. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z organami samorządowymi, politycznymi i pozarządowymi dla realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenie podejmować będzie także, w miarę możliwości, działalność gospodarczą dla zgromadzenia środków pieniężnych na realizację swych celów. Dzisiejsze społeczeństwo zorganizowane jest tak, że nie da się wypromować danej idei, nie posiadając na ten cel odpowiednich środków finansowych. Będziemy więc starać się je zdobywać poprzez działalność gospodarczą (np. produkcja wyrobów i ich sprzedaż).

Omówimy teraz kolejny ustęp, traktujący o władzach Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Róża”, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach, ma wszystkie władze główne. Są nimi: Walne Zebranie Członków – jest to najwyższa władza Stowarzyszenia, która zbiera się w trybie zwyczajnym raz do roku.

Organem władzy Stowarzyszenia stale urzędującym jest Zarząd Centralny: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz i Skarbnik. Zarząd spełnia zwykłe funkcje kierownicze, zarządzające i nadzorujące całość działalności Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada również Komisję Rewizyjną i Komisję Pojednawczą, których kompetencje szczegółowo określa Statut.

Końcowe ustępy Statutu mówią o środkach finansowych i majątku Stowarzyszenia oraz o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Zapraszamy Was do tworzenia razem z nami Stowarzyszenia „Róża”: dla Jezusa, dla Rozalii i dla Polski.

 

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia „Róża”?

Wszystkie chętne, pełnoletnie osoby, które chciałyby zaangażować się czynnie w działalność Stowarzyszenia „Róża” i zostać jednym z jego członków, zachęcamy do odprawienia siedmiodniowego Nabożeństwa Intronizacyjnego oraz zgłoszenia tego faktu na adres Dzieła Intronizacji Jezusa Króla Polski (ul. Rozalii Celakówny 11, Szczyglice, 32-083 Balice). Po zgłoszeniu, nazwiska osób, które dokonały Aktu Intronizacji Jezusa Króla Polski i zawiadomiły o tym Dzieło Intronizacji, zostaną wpisane do wielkiej księgi Chwała Korony zdeponowanej w kaplicy Domu Formacyjnego Fundacji Serca Jezusa w Szczyglicach k/Krakowa, a wspomniane osoby listownie zostaną poinformowane o dalszych krokach, jakie powinny podjąć, aby stać się członkami  Stowarzyszenia „Róża”.

Biuro Stowarzyszenia „Róża” znajduje się na ul. Do Wilgi 23 w Krakowie. Biuro nie ma ustalonych dyżurów. Na wizyty należy umawiać się indywdualnie pod nr tel. 12 266 27 64.

W Biurze Stowarzyszenia „Róża” można nabyć wszystkie materiały znajdujące się w dziale KSIĘGARNIA po cenie detalicznej, niezawierającej kosztów przesyłki.


Wszystkie osoby chcące finansowo wspomóc działalność Stowarzyszenia „Róża” mogą tego dokonać,
wpłacając darowizny na poniższe konto bankowe:

 

Pekao S.A. w Krakowie, nr konta: 88 1240 4504 1111 0000 4669 6643

DZIEŁO INTRONIZACJI JEZUSA KRÓLA POLSKI
 

Jezus Krol Polski

 

JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA

JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA

Kraków-Łagiewniki, 19 listopada 2016 r.

Dokumenty, rocznice, zdjęcia, filmy i inne...

Czytaj więcej: Akt Intronizacyjny

ISTOTA INTRONIZACJI

Jezus Krol PolskiPojęcie intronizacja (łac. inthronizatio - wyniesienie na tron) określa ceremonię wyniesienia kogoś do godności królewskiej. Ceremonia ta zasadniczo składa się z dwóch części: z aktu ustanowienia króla oraz z aktu oddania się pod jego władzę. W systemach władzy monarchicznej król panował nad poddanymi w zakresie określonym prawem królewskim lub prawem danego państwa. Uznanie przez poddanych władcy i jego praw następowało poprzez złożenie mu hołdu.

Ceremonia Intronizacji dotyczy także, i przede wszystkim, Pana Jezusa. Wyznajemy bowiem, że Jezus jest Królem Wszechświata, a więc Władcą nie tylko wszystkich ludzi i narodów, ale także Panem (Królem) całego stworzenia. Jego władanie jest absolutne: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi (Mt 28,18). Jest więc najwyższym i de facto jedynym Władcą: Królem królów i Panem panujących (por. Ap 19,16).

To panowanie Chrystusa nad pojedynczymi osobami i nad całymi narodami zostaje proklamowane przez Intronizację. Jednakże w odniesieniu do Pana Jezusa możemy mówić o Intronizacji w znaczeniu tylko częściowym. Jezus otrzymał godność królewską od Ojca, Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i człowiek nic tu dodać ani ująć nie jest w stanie, tzn. Jezus jest Królem niezależnie od woli człowieka. Natomiast od każdego człowieka i od każdego narodu zależy, czy dobrowolnie uzna królewską godność Chrystusa i czy podporządkuje się Jego władzy...

Więcej na ten temat:

Intronizacja Serca czy Osoby Jezusa? - czytaj»

Teologia intronizacji w nauczaniu Kościoła - czytaj»

Czas nagli! - zobacz»


 

INTRONIZACJA DZISIAJ?

b_200_0_7541282_00_images_obrazki_korona_korona_na_kuli.jpgGdy mówimy o panowaniu Jezusa w dzisiejszym świecie, to od razu musimy dodać, że do czasu paruzji zasiada On na tronie w duchowym świecie człowieka. Tak więc władza i panowanie Jezusa są natury duchowej. Nie oznacza to jednak, że nie dotyczą one świata materialnego. Duchowa rzeczywistość jest wyższa od materialnej, a duch panuje nad materią (gdy jest odwrotnie, występuje zjawisko zniewolenia i degradacji godności osoby). Z tego względu duchowe władztwo Jezusa kieruje całą aktywnością ludzką i wszelkimi relacjami międzyosobowymi.

Panowanie Chrystusa nad człowiekiem przenika zatem całą jego rzeczywistość osobową, społeczną, gospodarczą i polityczną. A uznanie bądź nie uznanie Jego godności i władzy królewskiej decyduje o tym, jakimi prawami dany człowiek czy naród będzie się rządził i jakie owoce tych rządów będzie zbierał. Tak więc w rzeczywistości duchowej, objawionej nam przez Boga, Intronizacja jako akt uznania nad sobą Jezusa Króla i poddania się pod Jego władzę jest pierwszym i podstawowym wymogiem wiary chrześcijańskiej.

Więcej na ten temat:

Wiara Kościoła w królewską godność Jezusa - czasy Ojców - czytaj»

Jezus Król w nauczaniu papieskim XIX i XX w. - czytaj»

Ostatnia walka - zobacz»


 

INTRONIZACJA - ŻĄDANIEM JEZUSA I DROGĄ RATUNKU...

Służebnica Boża Rozalia CelakównaŻądanie Pana Boga wobec ludzkości, by uznała Go swoim Królem poprzez wyrażony oficjalnie i zewnętrznie Akt Intronizacyjny, pojawiło się na początku XX wieku, a powróciło w naszych czasach z podwójną siłą za sprawą Rozalii Celakówny. W dniu 5 XI 1996 r. doszło do otwarcia procesu kanonizacyjnego S.B. Rozalii Celakówny, a wkrótce potem do ujawnienia jej misji związanej z Intronizacją. Te dwa wydarzenia wstrząsnęły i z coraz to większą mocą wstrząsają elitami duchowymi i politycznymi naszego kraju, zmuszając je do wyraźnego opowiedzenia się za lub przeciw Jezusowi Królowi Polski. W misji Rozalii jest bowiem wezwanie do dokonania Intronizacji (uznania Jezusa Królem Polski), skierowane zarówno do władz kościelnych, jak i świeckich: Jest ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Boga w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele… (Rozalia Celakówna, Wyzniania, s. 263n.).

To żądanie Pana Jezusa, by Aktu Intronizacji w imieniu naszego Narodu dokonały razem i jednomyślnie władze kościelne (episkopat) i władze świeckie (prezydent z parlamentem i rządem), stanowi istotę posłannictwa Rozalii i w dziejach chrześcijaństwa jest absolutną nowością. Szczególnie zaskakuje fakt konieczności udziału w Intronizacji władz świeckich. Niezwykłość i rangę tego żądania wyraża ostrzeżenie Boga, skierowane do nas za pośrednictwem Rozalii, że na świat nadchodzi kara o wiele cięższa od kary potopu, a także zapewnienie, że Polska nie zginie, o ile uzna w wyżej opisany sposób Jezusa swym Królem. W ślady Polski, jak zostało to zapowiedziane Rozalii, pójdzie wiele innych narodów, które także uznają w Jezusie swego jedynego Króla i Boga; tylko one ocaleją z powszechnej zagłady. Widzimy więc, że w tych postanowieniach Bożych Polska odgrywa doniosłą i bardzo odpowiedzialną rolę wobec całej ludzkości.

Więcej na ten temat:

Wokół Intronizacji Jezusa Króla - video»

Intronizacja wg Rozalii Celakówny - czytaj»

Służebnica Boża Rozalia Celakówna - życie i misja - zobacz»


 

DLACZEGO MAMY DOKONAĆ INTRONIZACJI?

Intronizacja jest ideą głęboko biblijną i zawartą w wielowiekowej Tradycji Kościoła. Teoria społecznego panowania Jezusa Króla nad jednostkami i narodami chrześcijańskimi przez wiele lat wyznaczała nieprzekraczalne granice funkcjonowania indywidualnych osób i całych społeczeństw. Jednak zmiany, jakie zaszły w świecie od czasów Oświecenia, odnoszące się do układu stosunków społecznych, filozofii, polityki, moralności oraz, zwłaszcza w ostatnim stuleciu, teologii stopniowo doprowadzały do detronizacji Jezusa Króla i usuwania Go z należnego Mu miejsca w narodach chrześcijańskich.

Stąd też żądanie Pana Jezusa, skierowane do Polski i innych narodów świata, a przekazane za pośrednictwem S.B. Rozalii Celakówny, jest jednocześnie wezwaniem do powrotu jednostek i społeczeństw pod duchowe berło władzy Boga. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w świecie duchowym poza Bogiem jest tylko jeden uzurpator, zły duch, który próbuje uzyskać władzę nad człowiekiem i światem, będziemy mogli sobie uświadomić, jak ważne jest respektowanie władzy Jezusa i Jego praw w życiu zarówno prywatnym, jak i publicznym.

Dla każdego chrześcijanina uznanie w Jezusie swojego Króla nie powinno być żadnym problemem, podobnie jak publiczne wyznawanie tej wiary wobec innych.

Więcej na ten temat:

Wokół Intronizacji Jezusa Króla - video»

Czas prawdy! - zobacz»

Czas Króla! - zobacz»


 

JAK DOKONAĆ INTRONIZACJI?

Nabozenstwo IntronizacyjneChociaż warunkiem ocalenia, według posłannictwa Rozalii Celakówny, jest ogólnonarodowa intronizacja dokonana przez władze duchowne i świeckie, to każda osoba chętna, by wypełnić misję Rózi, może tego dokonać w wymiarze indywidualnym lub wspólnotowym. Powinniśmy pamiętać, że im więcej osób dokona indywidualnie Intronizacji, tym łatwiej i szybciej dokona się intronizacja ogólnonarodowa.

Aby umożliwić wszystkim chętnym osobom dokonanie Intronizacji, opracowaliśmy wspólnie z pracownikami Biura Postualcji S.B. Rozalii Celakówny na etapie diecezjalnym siedmiodniowe Nabożeństwo Intronizacyjne, które polecamy do odprawienia wszystkim tym, którym leży na sercu sprawa Intronizacji Jezusa Króla Polski i dobro naszej Ojczyzny.

Więcej na ten temat:

Nabożeństwo Intronizacyjne - zobacz»

   
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd