Intronizacja Jezusa Króla PolskiIntronizacja.pl
Intronizacja Jezusa Króla Polski

Artyści dla Jezusa Króla

Księgarnia

Intronizacja.pl na facebook-u

Intronizacja Jezusa Króla Polski - facebook

Intronizacja Jezusa Króla Polski

INICJATYWA OBYWATELSKA

PRZEPROWADZENIA REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO

(Ustawa z dnia 14 marca 2003r., art. 63)

w sprawie nadania Panu Jezusowi przez Sejm RP tytułu Jezus Król Polski oraz w sprawie zmiany godła państwowego w zakresie: Orzeł Biały z koroną zamkniętą ośmioma pałąkami i zwieńczoną krzyżem, bez gwiazdek na ramionach jego skrzydeł.


1. Inicjatorzy akcji referendalnej

Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską a Polak Polakiem (Adam Mickiewicz).

Inicjatywie obywatelskiej przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w powyższej sprawie przewodniczy Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, który skupia liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia, wspólnoty i grupy modlitewne oraz wiele osób indywidualnych pragnących dobra Polski, broniących interesu naszej Ojczyzny, tożsamego z niepodległością, praworządnością i z chrześcijańską tradycją, opowiadających się za Polską Racją Stanu.

Uważamy, że nie ma w dziś Polsce działań bardziej ważnych i niosących naszemu Narodowi nadzieję na faktyczne, a nie iluzoryczne przemiany, jak te będące przedmiotem zamierzonego przez nas referendum. Polacy w kraju i zagranicą powinni wrócić do symboli i tradycji, w oparciu o które przez tysiąc lat budowana była nasza Ojczyzna.

2. Czasy walki o przywrócenie godności Królewskiej Jezusowi Chrystusowi

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi – tej ziemi (Ojciec św. Jan Paweł II).

Czasy w których przyszło nam żyć, mają wiele znamion czasów apokaliptycznych. Zło i zepsucie moralne panoszy się w świecie i w Polsce coraz bardziej, dotykając wszystkich wymiarów życia społecznego, państwowego, kulturalnego a także i kościelnego.

Chrystus został zdetronizowany i to zarówno w wymiarze osobistym, jak i zbiorowym. Być może już niedługo stoczona zostanie ostatnia walka Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i Pana Światłości, z odwiecznym wrogiem ludzkości, Księciem Ciemności i jego Królestwem Zła. Ludzie wierzący są wezwani do opowiedzenia się po stronie Boga i do podjęcia duchowej walki o przywrócenie godności Królewskiej Jezusowi Chrystusowi, należnej Zbawicielowi Świata od zarania dziejów. Ostateczne zwycięstwo odniesie Bóg-Człowiek, Król Królów i Pan całego Stworzenia (por. Ap.19,16;17,14), choć walka w świecie, a zwłaszcza w Polsce będzie bardzo ciężka. Już doświadczamy jej trudów i goryczy zmarnowanych szans

Nadal oczekujemy budowania IV RP od podstaw. Polacy w kraju i na obczyźnie są podzieleni i rozbici. Nie zdołali się jak dotąd zjednoczyć w walce dobra ze złem, w walce o przemianę naszych serc i sumień, o odnowę moralną w Narodzie, w walce o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny, o wyjście z kryzysu ekonomiczno-gospodarczego, o budowę sprawiedliwej Polski. Dotychczasowe bowiem próby jednoczenia Polaków wokół ważnych dla Kościoła i Państwa Polskiego oraz dla Polonii spraw, oparte tylko na przesłankach ludzkich, nie zdały egzaminu.

3. Jezus Chrystus Król Polski – ratunkiem i nadzieją

Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod prawo Jego Miłości (Wizja Sł.B. Rozalii Celakówny – 04.07.1938r.).

Wśród wielu istniejących programów naprawczych dla całego Narodu, aby uratować kraj, jeden jest najważniejszy: odnowa życia duchowego i moralnego wszystkich grup społecznych – całego Narodu. Taką szansą na odnowę duchową i moralną możemy otrzymać przez przywrócenie Jezusowi Królowi należnego mu miejsca w naszym Narodzie.

Zgodnie z objawieniami przekazanymi przez Pana Jezusa Sł.B. Rozalii Celakównie, ratunkiem i nadzieją dla Polski i Kościoła w Polsce jest uznanie Chrystusa za Króla w wymiarze osobistym, rodzinnym, parafialnym, diecezjalnym, Kościoła w Polsce i Państwa Polskiego. Polska jako pierwsza ma ogłosić Pana Jezusa swym Królem, a za przykładem Polski mają to uczynić inne narody świata. Skoro, więc Polska ma tu misję dziejową do spełnienia, nie zaprzepaśćmy tej szansy i bądźmy wierni planom Bożym, wypełniając tę misję!

Apel o nadanie Panu Jezusowi tytułu Jezus Król Polski dotyczy wszystkich Polaków, zarówno szarych obywateli, jak i przywódców politycznych, inteligencji, duchownych i hierarchii Kościoła katolickiego w Polsce. Gdy ten apel odniesie skutek i Panu Jezusowi nasz Naród nada tytuł Jezus Król Polski, wtedy dopiero będzie można zacząć budowanie nowej Polski w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Królu Polski, króluj nam zawsze i wszędzie!

4. Polska Królestwem Jezusa i Maryi

Przyrzekamy uczynić wszystko (…), aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym (z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, 26.08.1956r.).

Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą rozbijają się wszelkie ataki nieprzyjacielskie (Sł. B. Rozalia Celakówna).

W 1656 roku, ponad 350 lat temu król Polski, Jan Kazimierz, wdzięczny Matce Najświętszej, Jasnogórskiej Pani, za cudowne ocalenie Polski od potopu szwedzkiego ogłosił Ją Królową Korony Polskiej.

W 300. rocznicę ślubów kazimierzowskich, Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński, ponowił te ślubowania, znacznie pogłębiając ich zasięg. Idea ślubowań jasnogórskich jest w swej treści bardzo czytelna: Polska ma stać się rzeczywistym Królestwem Jezusa i Maryi, co pomoże wyzwolić się Kościołowi w innych państwach świata.

Dlaczego właśnie Polska ma pierwsza uznać Pana Jezusa swym Królem? Odpowiedź na to pytanie można otrzymać rozważając tajemnice Jasnej Góry, skąd Maryja, Matka Wielkiego Króla króluje w Polsce. Maryja, przynosząc światu Jezusa Króla, wraz z Nim przyniosła na świat Jego Królestwo. Teraz, będąc Królową Nieba i Ziemi, Matką Kościoła, jeszcze bardziej zabiega o to, by Jej dzieci uznały Jezusa swym Królem. Wie Niepokalana, że uznanie Jezusa Królem oznacza dla nas ocalenie, odrzucenie zaś Jezusa jako naszego Króla oznacza dla nas zagładę duszy i ciała, pogrążenie się w ciemności na całą wieczność.

W swych planach ratowania ludzkości Maryja wybrała Naród Polski za narzędzie swego działania w świecie. Z Jasnej Góry króluje nad nami w tym celu, by przygotować nas jako pierwszych z wszystkich narodów świata do oddania tronu Narodu Polskiego Jezusowi Królowi. Jednakże Jej miłość obejmuje wszystkie narody i przykład Polski ma im tylko wskazać drogę ocalenia.

Nigdy Królowa nie opuściła swych dzieci w potrzebie i zawsze spieszyła im z pomocą. A przecież nieraz zwalała się na Polskę cała potęga Lucyfera, dawniej w hordach tatarskich, krzyżackich, tureckich i szwedzkich, aż po cztery bestie apokaliptyczne nam współczesne, którym na imię: Komunizm, Faszyzm, Liberalizm, Globalizm.

Głęboko wierzymy w to, że i tym razem Maryja Królowa Polski przyjdzie nam z pomocą i pozwoli nam poprzez referendum doprowadzić do nadania przez Sejm RP Panu Jezusowi tytułu Jezus Król Polski.

5. Biały Orzeł, z koroną zamkniętą ośmioma pałąkami i zwieńczoną krzyżem, bez pięcioramiennych gwiazdek na ramionach jego skrzydeł – godłem Chrystusowej Polski

Nie wiedzieć, co działo się przed tym, nim przyszedłeś na świat, to znaczy – pozostać na zawsze dzieckiem (Cyceron).

Królowej Polski, która przewodziła naszemu Narodowi w walce o jego suwerenność i niepodległość, o to, byśmy pozostali narodem wierzącym, zawsze towarzyszył Biały Orzeł. Wolny lub zakuty w kajdany był symbolem naszych trudnych dziejów i dumy narodowej; świadkiem, że jako naród przetrwaliśmy nawałnicę, że jesteśmy wierni Jezusowi Królowi i Jego Matce Królowej Polski.

Dawniej koronę zamkniętą Białego Orła zdobił Krzyż. Niestety dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 1927 r. z godła państwowego usunięto znak Krzyża, a koronę zamkniętą zastąpiono koroną otwartą oraz dodano pięcioramienne gwiazdki na skrzydłach Białego Orła. Te zmiany były sprzeczne z tysiącletnią tradycją kulturową i duchową naszego Narodu. Narzucone w godle nowe symbole nie były bez znaczenia. Korona otwarta, w przeciwieństwie do zamkniętej, to symbol państwa zależnego, niesuwerennego. Usunięcie krzyża oznacza zerwanie z zasadami cywilizacji chrześcijańskiej. Pięcioramienne gwiazdki, nigdy dotąd nie pojawiające się w tradycji heraldyki polskiej, swoje znaczenie wywodzą z ideologii socjalistycznej.

Władza ludowa okresu Polski powojennej, okupowanej przez Związek Radziecki, poddała przemocą dalszej komunizacji Białego Orła w godle Polski, pozbawiając go krorny. Symbolikę tego swoistego zamachu stanu sławił wierszem K.I. Gałczyński:  

Tu mówi głos Warszawy

Miasta wyzwolonego

przez Młot, Sierp i Orła.

Orła co zdjął koronę,

by ją położyć u stóp

ludowi.

6. W obronie Białego Orła

W ziemię ojczystą wrośliśmy dziejami, pracą ludu, krwią rycerzy. I z niej nie ustąpimy! (Prymas Polski Kard. Stefan Wyszyński).

W celu ratowania dziedzictwa narodowego Rząd RP na uchodźstwie, dekretem Prezydenta RP z dnia 11 listopada 1956 r., opublikowanym w „Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej”, dnia 8 grudnia 1956r., Nr 3, s.21 w Londynie, dokonał zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927r. o godłach i barwach oraz o oznakach, chorągwiach i pieczątkach przez umieszczenie na koronie Białego Orła krzyża (Dz.U.R.P. Nr 115 z 1927r., poz.980). Uzasadnienie tej decyzji brzmiało:

„Zarówno tradycja heraldyczna i historyczna, jak i tradycja ustawodawcza dają całkowite podstawy do tego, aby korona na głowie orła państwowego była z krzyżem.

Za umieszczeniem krzyża na koronie orła białego przemawiają także względy religijno-uczuciowe. Dla uzewnętrznienia głębokiego przywiązania Narodu Polskiego do wiary chrześcijańskiej należy umieścić w godle państwowym Rzeczypospolitej Polskiej znak Krzyża w Koronie Orła Białego.

W roku bieżącym w dniu 26 sierpnia odbyła się na Jasnej Górze uroczystość uczczenia trzechsetnej rocznicy i odnowienia przez Naród ślubów Jana Kazimierza. W dniu tym u stóp cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Korony Polskiej zgromadziło się przeszło milion naszych sióstr i braci w okupowanym przez Rosję Kraju.

W dniu 26 sierpnia b.r. cały Naród w Kraju i zagranicą zespolił się w modłach gorących do swej Niebieskiej Królowej o łaskę wyzwolenia Ojczyzny z niewoli bezbożnego komunizmu, z którym Naród Polski jest w śmiertelnej walce od przeszło 10-ciu lat.

Rada Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 maja 1955r. specjalną uchwałą przypomniała całemu Narodowi, a szczególnie Polakom rozsianym po świecie o 300 letniej rocznicy ślubowania Jana Kazimierza i o ogłoszeniu przez niego Najświętszej Matki Bożej Królową Korony Polskiej, pod której opiekę oddał się król wraz z całym Narodem.

Pan Prezydent August Zaleski ponowił oddanie się w opiekę Królowej Korony Polskiej w orędziu wydanym w dniu 3 maja 1956r., ponadto otwierając trzecią sesję Rady Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 maja 1956r., zapowiedział w swym przemówieniu iż „Rząd przedstawi Radzie R.P. sprawę Krzyża w Koronie w godle państwowym”.

Zgodnie z tą zapowiedzią i życzeniem, jeśli nie powszechnym to jednak ogromnej większości emigracji polskiej, popartym przez ogromną większość Narodu Polskiego, czego dowodem są wiadomości z Kraju, Rząd RP przedłożył w dniu 27.10.1956r. Wysokiej Radzie Rzeczypospolitej Polskiej projekt dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o zmianie godła państwowego przez dodanie Krzyża w Koronie Orła Białego, z prośbą o jego uchwalenie” (Dziennik Ustaw, Nr 3 z dnia 8 grudnia 1956r., Londyn, str.29).

Niestety sejm kontraktowy (okrągłostołowy) w ustawie z dnia 9 lutego 1990r. (Dz.U.R.P. Nr 10 poz. 60 z dnia 22 lutego 1990r.) przyjął w godle herbu Orła w Koronie, ale bez Krzyża, nie uwzględniając tym samym dekretu Prezydenta RP na uchodźtwie z dnia 11 listopada 1956r.

Stało się tak pomimo tego, iż zdecydowana większość Narodu Polskiego to katolicy, którzy gorąco pragną przywrócenia w godle Rzeczypospolitej Polskiej korony zamkniętej z Krzyżem i usunięcia z niego elementów obcych naszej narodowej tradycji.   

7. Apel inicjatorów akcji referendalnej

Nie zginie Twa Rzeczpospolita

Gdyż dzień zmartwychwstania i dzień wybawienia

Wraz z inną nam wiosną zawita (Michał Michajłow).

Obecne działania na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zostały podjęte wskutek wyczerpania się wszystkich innych możliwych form prawnego domagania się od władz Państwa Polskiego pozytywnego załatwienia powyższych spraw. Wcześniejsze bowiem starania osób prywatnych, organizacji społecznych, religijnych i politycznych o nadanie Panu Jezusowi tytułu: Jezus Król Polski oraz dotyczące odzyskania przez nasz Naród godła, które dawniej symbolizowało Polskę wolną, suwerenną i katolicką - nie przyniosły dotąd żadnego skutku.

Aby zobligować parlament Rzeczypospolitej Polskiej do przeprowadzenia powyższego referendum z inicjatywy obywatelskiej nasz wniosek w tej sprawie musi uzyskać poparcie co najmniej 500 000 obywateli Polski uprawnionych do głosowania. Dlatego wszystkich naszych Rodaków, którzy pragną aby nadrzędną władzą nad urzędami Państwa Polskiego, była duchowa władza Jezusa Króla Polski, potwierdzona symboliką godła Polski, wzywamy do powszechnej mobilizacji na rzecz zbierania podpisów poparcia na kartach według ustalonego przez nas wzoru. Wzywamy też do podjęcia szerokiej akcji uświadamiającej:

- jakie są cele referendum,

- co oznaczałoby sprzeciw wobec tej inicjatywy

- jakie będą konsekwencje głosów oddanych za lub przeciw Jezusowi Królowi.

Zróbmy wszystko, aby Polska była POLSKĄ, aby nasza umiłowana Ojczyzna była rzeczywistym Królestwem Jezusa Chrystusa Króla Polski i Matki Bożej Królowej Polski, aby naszym godłem był Biały Orzeł z zamkniętą Koroną zwieńczoną Krzyżem!

Przewodniczący Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”

prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

Wszelkie informacje w sprawach związanych z powyższą inicjatywą można uzyskać:

Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, ul. Gołaśka 10/8, 30-619 Kraków,

tel. 012 285 60 98, tel. kom. 0 502 611 606, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!